Diependaal

Diependaal zuidelijke zoetwatervoorziening

 

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen van het plan voor het maken van een zoetwaterbuffer in het gebied Diependaal en een verbinding naar de Dommel. Er is een samenwerkingsgroep die initiatiefnemer is voor dit plan. Deze groep bestaat uit gemeente, waterschap de Dommel, Mozaiek Dommelvallei, Brabants Landschap, Roois landschap, groene woud, Elings landschap en bosgroep zuid.

Onlangs is er door de samenwerkingspartners een ontwerp op hoofdlijnen gemaakt. De volgende stap waar we nu voor staan is om dit ontwerp, samen met de grondeigenaren, uit te werken. En dat gaan we in het komende half jaar doen. 

 

Wat is het doel van het plan?

De samenwerkingspartners willen in het gebied een zoetwaterbuffergebied realiseren.  Zo’n gebied kan overvloedige regenval opvangen, vasthouden en langzaam afvoeren naar het achterliggend gebied. Daardoor is het een buffer tijdens pieken, en een waterreservoir voor landbouw en natuur tijdens perioden van langere droogte. Dit watersysteem willen we zo veel mogelijk bovengronds uitvoeren zodat deze ook beleefbaar is voor omwonenden en recreanten. Natuur versterken we door het gebied aan te laten sluiten op bestaande natuurgebieden langs De Dommel. En door historische elementen zoals de rabatten zichtbaar te maken wordt ook de cultuurhistorie beter beleefbaar.

 

Wat houdt het plan in hoofdlijnen in? 

Het zoetwaterbuffergebied is een ingenieus systeem van (aangepaste) watergangen, regenwaterbekkens, bergingszones, stuwen, poelen e.d. Dankzij dit nieuwe systeem worden verschillende problemen in het gebied aangepakt. Zo worden waterstromen (hemelwater, kwelwater en stedelijk water) gescheiden en efficiënter benut. De waterkwaliteit wordt verbeterd en de lokale kwel hersteld. Daardoor kan er ecologisch interessante en cultuurhistorisch waardevolle natuur komen. Denk bijvoorbeeld aan leembroekbos en vochtig hooiland.

Op dit kaartje staat het plan voor de zoetwaterbuffer, en de begrenzing van het plangebied. Het gaat om het natuurgebied Diependaal en een smallere strook grond die vanaf dit gebied naar de Dommel loopt. In het plan zitten de volgende onderdelen: Waterbergingszones, duiker, dam, combi keiendam en duikers, vlonderpad, wandelpad, dijkje, voorpootstroken, uitzichtpunt, watermolen, windmolen, hooibrug.

sintoedenrodezuid
2324