Diependaal

Diependaal zuidelijke zoetwatervoorziening

 

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen van het plan voor het maken van een zoetwaterbuffer in het gebied Diependaal en een verbinding naar de Dommel. Er is een samenwerkingsgroep die initiatiefnemer is voor dit plan. Deze groep bestaat uit gemeente, waterschap de Dommel, Mozaiek Dommelvallei, Brabants Landschap, Roois landschap, groene woud, Elings landschap en bosgroep zuid.

Wat willen we?

We streven in de ‘Zuidelijke zoetwater voorziening Diependaal-Randzone’ naar een robuuster en gevarieerder landschap, wat betreft soorten en beheersvormen. Belangrijk doel hierbij is het verhogen van de natuurwaarden. Om dit te bereiken gaan we o.a. het leembroekbos vernatten. Tevens komt er een zoekzone voor ruimte voor de watergang langs de singels en houtwallen om de hierlangs gelegen ecologische verbindingszone ecologisch interessanter te maken. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Bij het maken van het integraal plan waarin de landschappelijke karakteristieken en verschillen versterkt naar voren komen, zijn we uitgegaan van de ondergrond. Lage delen zijn nat en hoge delen droog, met de uitzondering van de plekken waar leemlagen in de grond voorkomen. Als eerste willen we zoveel mogelijk water naar het te vernatten stuk van Diependaal sturen om zo een zoetwaterbuffergebied te verkrijgen. Dat doen we door watergangen te verondiepen, dammen met duikers aan te leggen, lob- en kantelstuwen te plaatsen en een soort rondsloot als buffer rondom Diependaal uit te werken. Tevens koppelen we het hemelwater af in de wijk Dommelrode en leiden we naar de rondsloot rondom Diependaal. Het buffergebied vangt de neerslagpieken op en is tevens een waterreservoir voor andere functies zoals natuur en landbouw. Wordt het té nat dan kan het water via de huidige A-watergangen het gebied uit richting de Dommel worden geleid. Hemelwater, kwelwater en stedelijk water krijgen zo elk hun eigen plekje in het plan.

Hemelwater Dommelrode en Vogelenzang
De wijk Dommelrode wordt heringericht. Daarbij wordt het hemelwater afgekoppeld en via een apart regenwaterriool afgevoerd naar de bekkens waarna het water wordt benut bij het vernatten van Diependaal.  Ook aan het regenwaterriool van de wijk Vogelenzang vinden kleine aanpassingen plaats. Via nieuwe uitstroompunten aan de zuidkant van de wijk kan bij extreme neerslag regenwater worden afgevoerd richting Diependaal en de Randzone.

Struinpad
Door het gebied leggen we een struinpad. Dit is de ontbrekende schakel in de wandelroute rond Sint-Oedenrode. De wandelaar kan vanuit de woonwijken Dommelrode en Vogelenzang, de historische kasteellaan van Kasteel Henkenshage, het natte leembroekbos Diependaal en de weides van vochtig hooiland bereiken. Via singels en houtwallen, die begeleid worden door een watergang met flauwe taluds, passeert men vervolgens meerdere poelen. Aan het einde hiervan komt men bij de moerassige percelen van vochtig hooiland van Brabants Landschap en de RWZI. Hier kan vanuit de uitkijktoren de omgeving worden bewonderd en zie je de Hooibrug bij De Dommel al liggen. Wanneer je deze oversteekt kan je langs de Dommel je weg vervolgen tijdens je Rondje Rooi. 

Windwatermolen
Voor de voorbijganger, de wandelaar en de geïnteresseerde bewoner zijn er enkele zichtlijnen, uitkijkpunten, een windwatermolen en infoborden in de route opgenomen. Immers, goede informatie vergroot zowel het genot als het begrip. De windwatermolen staat op een plek waar vanuit de bekkens, die het regenwater uit de wijk Dommelrode opvangen, water overgeslagen wordt in de rondsloot ten noorden van Diependaal. Nabij de molen wordt informatie verstrekt over het watersysteem ter plekke, over de droogte bestrijding en over de consequenties van klimaatverandering (meer droogte en heftigere neerslag). Bij de molen kunnen natuur en milieu educatieve projecten plaats vinden. Een natuurwerkplaats van het IVN bevindt zich al in de nabijheid.

Houtsingels
Rondom Espendonk zijn aan het einde van de vorige eeuw een aantal droge “houtsingels” aangelegd. Deze gaan we enerzijds begeleiden door een bestaande B-watergang sloot om het watersysteem duurzamer en robuuster te maken en anderzijds door een pad om het recreatieve rondje Rooi te vervolmaken. 

We doen het niet alleen

De ideeën voor het gebied zijn ontwikkeld door Elings Landschapsarchitecten samen met het waterschap en de gemeente. Het plan is uitgewerkt in een nauwe samenwerking tussen de gemeente Meierijstad, Waterschap de Dommel, Bosgroep-Zuid, Brabants Landschap, Megaborn en Artesia. 

De werkzaamheden ten behoeve van de het watersysteem, landschapsstructuur en het struinpad worden door de gemeente aangepakt. De Bosgroep Zuid staat aan de lat om de werkzaamheden in het (leem-)bosgebied Diependaal uit te voeren. Het werk wordt uitgevoerd door Heijmans Infra BV uit Eindhoven. Zowel Waterschap De Dommel als de Provincie Noord-Brabant verstrekken een financiële bijdrage voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Resultaat 
Op het eerste gezicht zal het lijken alsof er niet veel is veranderd In Diependaal-Randzone. De sloten zijn wat minder diep, er liggen wat extra poelen en wat bredere en gevarieerdere bosstroken. Echter al snel wordt het voor de bezoeker duidelijk dat het gebied natter, bloeiender en boeiender is geworden. 

Bekijk hieronder de tekeningen van het plan Diependaal en Randzone.

Diependaal deel 1
Diependaal deel 2

Op dit kaartje staat het plan voor de zoetwaterbuffer, en de begrenzing van het plangebied. Het gaat om het natuurgebied Diependaal en een smallere strook grond die vanaf dit gebied naar de Dommel loopt. In het plan zitten de volgende onderdelen: Waterbergingszones, duiker, dam, combi keiendam en duikers, vlonderpad, wandelpad, dijkje, voorpootstroken, uitzichtpunt, watermolen, windmolen, hooibrug.

sintoedenrodezuid
2324